Sýček obecný (Athene noctua) patří v současnosti k nejvíce ohroženým a ustupujícím druhům našich sov. Ještě před několika lety či desetiletími patřil sýček mezi pravidelně se vyskytující a hnízdící sovy v otevřené zemědělské krajině. Postupně však začal mizet ze svých hnízdišť i z rozsáhlejších regionů a zcela vymizel z otevřené zemědělské krajiny (stromořadí, větrolamy, sady). Recentní ostrůvkovitá a velmi fragmentovaná populace se vyskytuje již výhradně v areálech zemědělských farem. Zde se však pokles početnosti hnízdících párů nezastavil a již tak roztříštěná populace se snižuje i zde. Přesné důvody tak prudkého poklesu populace nejsou známy, všeobecně je usuzováno na změny v krajině, změnu potravní nabídky, zvýšenou predaci, úbytek tradičních hnízdišť.

Z uvedených důvodů bylo na střední a jižní Moravě započato se záchrannými opatřeními pro sýčka obecného. Na původních tradičních hnízdních lokalitách byl letech 1996/1997 realiyován záchranný program pro sýčka obecného spočívající ve výrobě a instalaci proti predaci bezpečných hnízdních budek na zemědělských farmách. Celkem bylo instalováno 350 budek v těchto okresech: Hodonín (8 budek), Kroměříž (4), Olomouc (75), Prostějov (188), Přerov (14), Šumperk (5), Vyškov (8), Znojmo (48). Jelikož v dalších letech, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, nebyla prováděna základní kontrola a údržba těchto budek, byla většina budek postupně zastavěna hnízdy pěvců a takto pro sýčky znepřístupněna.
Současně na základě zkušeností německých kolegů byl u nás použit „nohavicový“ typ budek s dvojitou vstupní přepážkou. Zdvojená vstupní přepážka měla eliminovat možnou predaci kunou. Později se však ukázalo, že tento typ budky není v našich podmínkách vhodný, neboť vstupní meziprostor mezi přepážkami mohou zastavět hnízdy pěvci (vrabec, špaček apod.) a tak budku pro sýčka znepřístupnit. Současně se ukázalo, že naší populaci sýčka obecného tato konstrukce budky nevyhovuje a sýček preferuje spíše standardní typ budek bez zdvojené přepážky. U budek byl také použit dříve doporučovaný vletový otvor o průměru 6,5 cm, který však není také vhodný (je malý).

Z uvedených důvodů je současným záměrem u všech stávajících budek po řadě let provést jejich základní údržba – vyčištění od starých hnízd pěvců, odstranění nevyhovující vnitřní mezivstupní přepážky, zvětšení vletového otvoru do budek ze stávajících 6,5 cm na 8 cm a doplnění ochranného plechového vikýře kolem vletového otvoru (ochrana proti predaci kunou).
Na farmách je současně prováděna osvěta ochrany sýčka obecného mezi zemědělskou veřejností, probíhá mapování údajů o recentním či historickém výskytu sýčka obecného.

Projekt finančně podpořily tyto organizace:

Lesy ČR, s.p.
Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo zemědělství
MUDr. Rostislav Špaček

Další formy podpory:

Správa CHKO Pálava

Text a foto: Karel Poprach